Esnaflara müjdeli haber geldi! Bağkurlularda emeklilik yaşı düşürüldü

Esnaflara müjdeli haber geldi! Bağkurlularda emeklilik yaşı düşürüldü
Türkiye'de bugün Ömer Fethi Gürer tarafından gelen açıklamalara göre yeni kanun teklifi hazırlandığı ve gelecek düzenlemeyle beraber de Bağ-Kurluların'da emeklilik için prim gün sayısının da 7200 güne düşürülmesi buna...

Türkiye'de bugün Ömer Fethi Gürer tarafından gelen açıklamalara göre yeni kanun teklifi hazırlandığı ve gelecek düzenlemeyle beraber de Bağ-Kurluların'da emeklilik için prim gün sayısının da 7200 güne düşürülmesi buna ek olarak da çiftçilerin yaşam kalitesini de yükseltmesi istenmektedir.

Sosyal Sigortalar Ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifine'de bakıldığında teklif özeti araştırılmaya başlandı:

"Teklif ile, çiftçilerin Bağ-Kur prim tutarının ve emekliliğe esas prim gün sayısının düşürülmesi, tarımsal üretimin sürdürülebilirliğinin sağlanması ve çiftçilerin yaşam standartlarının yükseltilmesi amaçlanmaktadır"

SUNULAN KANUN TEKLİFİ

SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN TEKLİFİ

MADDE 1- 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 28'inci maddesinin ikinci fıkrasınm (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. "a) Kadın ise 58, erkek ise 60 yaşım doldurmuş olmaları ve en az 7200 gün malullük, yaşlılık ve ölüm sigortalan primi bildirilmiş olması şartıyla yaşlılık aylığı bağlamr."

MADDE 2-5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 40 ıncı maddesinin 2 inci fıkrasında yer alan tabloya aşağıdaki sıra eklenmiştir:

MADDE 3-5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununım geçici 16 ncı maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir: "Bu Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fikrasmm (b) bendinin (4) numaralı alt bendinde belirtilenler için 6 ncı maddenin birinci fıkrasınm (ı) bendi ile 80 inci maddenin ikinci fıkrasımn

(a) bendinde belirtilen "otuz" ibaresi, "onbeş" olarak uygulamr.

MADDE 4- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 5- Bu Kanun hükümlerini Cumhurbaşkam yürütür.

CHP tarafından sunulan kanun teklifinin gündeme gelmesi adına da oylama olacak. Oylamanın olumsuz sonuçlanması beklenirken ilerleyen günlerde de AK Parti kanadından gelecek düzenlemenin de Meclis'e gelerek onaylanması da bekleniyor.