3 Kamu Kurumu 663 Personel Alımı Yapacak

3 Kamu Kurumu 663 Personel Alımı Yapacak
Türkiye'de Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren personel alım ilanları geldi. Bu doğrultuda Tübitak, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve Göç İdaresi Başkanlığı'nın kamu personel alım ilan detayları da belli oldu.TÜBİTAK...

Türkiye'de Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren personel alım ilanları geldi. Bu doğrultuda Tübitak, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve Göç İdaresi Başkanlığı'nın kamu personel alım ilan detayları da belli oldu.

TÜBİTAK 236 personel alacak

TÜBİTAK ilanı için son başvuru tarihi 13 mayıs 2024

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 45 sözleşmeli personel alacak

Aile Bakanlığı ilanı için son başvuru tarihi 10 mayıs 2024

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından:

SÖZLEŞMELİ BİLİŞİM PERSONELİ ALIM İLANI

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Merkez teşkilatında istihdam edilmek üzere, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 6 ncı maddesine dayanılarak 31.12.2008 tarih ve 27097 sayılı Resmi Gazete' de yayımlanan "Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmeliğin" 8 inci maddesinin 2 inci fıkrası uyarınca sözlü/uygulamalı yöntem ile 45 (kırkbeş) sözleşmeli bilişim personeli alınacaktır

Göç İdaresi Başkanlığı 382 İşçi Alacak

Göç İdaresi ilanı için son başvuru tarihi 26 nisan 2024

İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığından sürekli işçi alım ilanı

4857 sayılı İş Kanunu ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri uyarınca Başkanlığımız İstanbul İl Göç İdaresi Müdürlüğü emrinde istihdam edilmek üzere aşağıdaki tabloda dağılımı gösterilen sürekli işçi kadrolarına Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) aracılığıyla personel alımı yapılacaktır.

BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE TARİHİ

Başvurular Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) (esube.iskur.gov.tr) adresi üzerinden 22/04/2024 - 26/04/2024 tarihleri arasında çevrimiçi olarak yapılacaktır. Şahsen, posta veya e-posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

KURA İŞLEMLERİ

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından kura çekimi yapılmak üzere gönderilen listede yer alan adayların kura çekimi 08/05/2024 tarihinde saat 10:30'da İstanbul İl Göç İdaresi Müdürlüğü Meclis Salonu (Hırka-i Şerif Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı No: 64 Fatih/İstanbul) adresinde noter huzurunda gerçekleştirilecektir. Belirtilen bu tarihte değişiklik olması halinde Göç İdaresi Başkanlığı internet adresinde yeni kura tarihine ilişkin duyuru yapılacaktır. Tüm başvuru sahipleri arasından kura ile açık iş sayısının 4 (dört) katı kadar asıl ve aynı sayıda yedek aday belirlenecektir. Belirlenen adaylar Göç İdaresi Başkanlığı internet adresinden (www.goc.gov.tr) ilan edilecek olup, adaylara ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır. Kura çekimi sonucunda belirlenen ve başvuru şartlarını taşıyan adaylar sözlü sınava alınacaktır. Adaylar noter huzurunda gerçekleştirilecek olan kura çekimine katılabilecektir.

BELGE TESLİM İŞLEMLERİ

Kura çekimi sonucunda asil ve yedek olarak belirlenen adaylardan istenilecek belgeler ile belgelerin teslim edileceği yer ve tarihler Başkanlığımızın (www.goc.gov.tr) internet adresinden ilan edilecektir.

SÖZLÜ VE UYGULAMA SINAVI İŞLEMLERİ

1) Teslim edilen belgeler incelendikten sonra belirlenen şartları taşıdığı tespit edilen ve sözlü ve uygulama sınavına girmeye hak kazanan adayların sınav yeri ve tarihleri Göç İdaresi Başkanlığı internet sitesinde (www.goc.gov.tr) ilan edilecektir. Adaylara ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.

2) Sözlü sınav, adayların hizmet alanına ilişkin mesleki bilgi ve becerilerini, yürütmekle yükümlü olacakları mesleki yetkinliklerini ölçmeye yönelik ve eğitim düzeylerine uygun olarak yapılacaktır.

3) Uygulama sınavı şoför kadrosu için yapılacak olup, uygulama sınavı adayların sürüş becerileri ve araç kullanma yeteneği ile şoförlük mesleğine ilişkin bilgilerinin ölçülmesi amacıyla araç başında yapılacaktır.

4) Uygulama sınavında başarılı sayılmak için 100 tam puan üzerinden verilecek puanların aritmetik ortalamasının en az 60 puan olması gerekmektedir. Uygulama sınavında başarılı olan adayların tümü sözlü sınava çağrılacaktır.

5) Sınav kurulu başkan ve üyelerinin ayrı ayrı vermiş oldukları puanların aritmetik ortalaması esas alınmak suretiyle sözlü sınav puanı belirlenecektir. Sözlü sınavda tüm adaylar 100 (yüz) tam puan üzerinden değerlendirilecektir. Verilen puan adayın atamaya esas puanı ve başarı sıralaması için kullanılacaktır. Sözlü sınavda başarılı sayılmak için, en az 60 (altmış) puan alınması gerekmektedir.

Başarı puanının eşitliği halinde sırasıyla; adayın başvuru esnasındaki öğrenim düzeyi esas alınmak suretiyle daha üst öğrenimi bitirmiş olana, öğrenim düzeylerinin de aynı olması halinde mezuniyet puanı yüksek olana öncelik verilerek en yüksek puandan başlamak üzere başarı sıralaması belirlenecektir.

Sınav kurulunca başarı puanı en yüksek adaydan başlanmak suretiyle ilan edilen kadro sayısı kadar asıl ve aynı sayıda yedek aday belirlenecektir.

6) Yapılan sözlü ve uygulama sınavı sonucunda asıl ve yedek olarak başarılı olan adaylar; her adayın kendi sonucunu görebileceği şekilde Göç İdaresi Başkanlığı internet adresinde (www.goc.gov.tr) ilan edilecek olup, adaylara ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır. Sözlü ve uygulama sınavına girmeye hak kazandığı halde ilan edilen sınav tarihinde sınava katılmayan adaylar, sınav hakkını kaybetmiş sayılacaktır.

E) SINAV SONUÇLARINA İTİRAZ

Adaylar, sözlü ve uygulama sınavı sonuçlarının açıklanmasından itibaren 5 (beş) iş günü içinde Sınav kuruluna itiraz edebilirler. Yapılan itirazlar, sınav kuruluna ulaştıktan sonra 5 (beş) iş günü içinde Sınav kurulunca karara bağlanır. Nihai karar itiraz sahibine yazılı olarak bildirilir. T.C. Kimlik numarası, adı, soyadı, imza ve adresi olmayan dilekçeler, faksla veya e-posta yoluyla yapılan itiraz ile süresi geçtikten sonra yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır.

ATAMA İŞLEMLERİ

1) Atanmaya hak kazanan adaylar Göç İdaresi Başkanlığınca istenilen belgeleri daha sonra belirtilecek tarihe kadar şahsen veya posta yoluyla teslim edeceklerdir.

2) Ataması yapılanların, atama onayının tebliğinden itibaren 15 (on beş) gün içerisinde göreve başlamaları gerekmektedir.

3) Atama hakkından vazgeçenler ile aranılan şartları taşımadığı anlaşılanların atamaları yapılmayacaktır. Atamaları yapılanlardan atama onayının tebliğinden itibaren kanuni bir mazereti olmaksızın 15 (on beş) gün içerisinde göreve başlamayanların atamaları iptal edilecektir. İstihdam edilenlerden aranılan şartları taşımadığı sonradan anlaşılanların ise sözleşmeleri feshedilecektir.

4) Ataması yapılan ve göreve başlayan işçiler için iki aylık deneme süresi uygulanacaktır. Deneme süresi sonunda başarısız olan işçilerin iş sözleşmesi herhangi bir bildirim süresine gerek olmaksızın ve tazminatsız feshedilecektir.

5) Başarı sıralamasının kesinleştiği tarihten itibaren bir yıllık süreyi aşmamak üzere aynı kadrolar için yapılacak müteakip sınava ilişkin duyuruya kadar yukarıda belirtilen nedenlerle atama yapılmaması, atamaların iptal edilmesi veya ölüm ve sözleşme feshi sebepleriyle boş kalan veya boşalan kadrolara, başarı listesindeki sıralamaya göre yedekler arasından atama yapılabilecektir. Bunlar dışında kalanlar herhangi bir hak iddiasında bulunamayacaklardır.

G) DİĞER HUSUSLAR

1) Adaylar vardiyalı çalışma düzenini kabul etmiş sayılır ve vardiyalı çalışmaya engel bir durumu olmaması gerekir.

2) Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılarak atamaları yapılmayacak, atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecektir. Bu kişiler hakkında Türk Ceza Kanunu'nun ilgili hükümleri uygulanmak üzere, Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır.

3) Bu sınavın başvurudan işe alınmaya kadar tüm aşamalarında adaylara yapılacak bilgilendirmeler ve sözlü sınav sonuçları her adayın kendi sonucunu görebileceği şekilde Başkanlığın (www.goc.gov.tr) internet adresinden duyurulacaktır.